Tag Archives: خاقانی

بررسی آیین های نمایشی و فرهنگ عامه مردم قرن ششم ه. ق ایران بر اساس اشعار خاقانی

بررسی آیین های نمایشی و فرهنگ عامه مردم قرن ششم ه. ق ایران بر اساس اشعار خاقانی ۱-دکتر مجید کیمیایی پور ۲ -پروفسور سید احمد حسینی کازرونی ۱-مربی،موسسه آموزش عالی سپهر،اصفهان،ایران ۲-استاد،دانشکده تحصیالت تکمیلی،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر،ایران چکیده در این مقاله به شرح آیین های نمایشی …

Read More »