تازه‌ها

بررسی شیوه ی قصه پردازی در طومارهای نقالی اصفهان با نگاهی به مرشد عباس زریری

بررسی شیوه ی قصه پردازی در طومارهای نقالی اصفهان

با نگاهی به مرشد عباس زریری

دکترمجید کیمیایی پور

مربی،موسسه آموزش عالی سپهر،اصفهان،ایران

مقدمه

قبل از دوره ی صفویه ، در اصفهان و مناطق تابعه شاهد نقل حماسی بوده ایم و با ظهور صفویه نقل مذهبی وارد می شود و در تحوالت اجتماعی دچار تغییر و تحوالتی می گردد . در این میان افرادی متولد می شوند که در نقالی نقش به سزایی داشته اند و ضمن نقل مذهبی به قصه های ایرانی به خصوص قصه های شاهنامه نیز می پرداختند . یکی از این شخصیت ها ، مرشد عباس زریری است که در قهوه خانه ی گلستان اصفهان نقالی می کرد.این نگارنده در مسیر تحوالت سیاسی و اجتماعی دوره های مختلف در اصفهان به بررسی انواع نقالی می پردازد و رشد و افت این شاخه از نمایش سنتی را در روند تاریخ مورد بررسی قرار می دهد…

این‌ها و بیشتر از این را در شماره نخست فصل‌نامه«اندیشه هنر» بخوانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا