بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری

بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری

محمد رضاپور اقدم*

*دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 مقدمه

شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه هاي شهري نقش بسيارمهم و تعيين كننده دارد . از ديدگاه ديگر ، مي توان مديريت شهري را درمسير يك توسعة قانونمند و پايدار مورد توجه قرار داد. اين مورد ، بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه نحوة مديريت بر جريان مطلوب زندگي شهري ، مي­تواند در بهبود سكونتگاه هاي انساني و پايداري توسعة شهري و گسترش فرهنگ شهرنشینی مهمترين نقش را ايفا كند . زيرا عامل اجازه دهنده و تنظيم كنندة برنامه هاي شهري از كارآيي مديريت شهري نشأت مي گيرد . در اين زمينه ،توليد منطقي انرژي ، كاهش مصرف غيرضروري و بازيافت منابع طبيعي از جمله زمينه هاي تلقي شهر به عنوان يك منبع توسعه است. در این مقاله سعی شده با بهره گيری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های الكترونيكی با روش توصيفی تحليلی به تبيين اصول مدیریت شهری پرداخته شود تا ضمن بومی – سازی مفاهيم مطرح در منابع جهانی با توجه  به فرهنگ اصیل ایرانی واسلامی گامی برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و منطقه ای برداشته شود. اميد است با به کارگيری این اصول به صورت گام به گام به سطح مطلوب از شيوه اداره شهر برای شهر پایدار برسيم.

این‌ها و بیشتر از این را در شماره نخست فصل‌نامه «اندیشه هنر» بخوانید.

Check Also

نخستین شماره دیجیتال فصل‌نامه «اندیشه‌هنر» به زودی منتشر می‌شود

نخستین شماره دیجیتال فصل‌نامه «اندیشه‌هنر» به زودی منتشر می‌شود نخستین شماره فصل‌نامه فرهنگی هنری «اندیشه …