تازه‌ها

بررسی آیین های نمایشی و فرهنگ عامه مردم قرن ششم ه. ق ایران بر اساس اشعار خاقانی

بررسی آیین های نمایشی و فرهنگ عامه مردم قرن ششم ه. ق ایران بر اساس اشعار خاقانی

۱-دکتر مجید کیمیایی پور

۲ -پروفسور سید احمد حسینی کازرونی

۱-مربی،موسسه آموزش عالی سپهر،اصفهان،ایران

۲-استاد،دانشکده تحصیالت تکمیلی،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر،ایران

چکیده

در این مقاله به شرح آیین های نمایشی و فرهنگ عامه در اشعار خاقانی پرداخته شده است. این آیین ها و فرهنگ عامه معرف ابعاد اجتماعی مردم ایران در قرن ششم ه.ق می باشد که شامل: سحر و خرافات،ام الصبیان،نشره اطفال ،عشرخوانی کودکان،کاغذین جامه،چوبک زدن،فال گیری ،حنا زدن اسب و ماه و مهر است. به کار گیری این آیین ها در اشعار خاقانی از ویژگی های شعری اوست که برخی از آیین ها با تغییر شکل اجرایی به دوران معاصر انتقال یافته است. نگارندگان با شرح این آیین ها به مستندات خود در اشعار خاقانی می پردازند که زمینه ای فراهم نمایند تا مردم و طالبان نمایش و ادبیات با فرهنگ و آیین های نمایشی اجتماع آن زمان آشنا شوند. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و شیوه ی گردآوری اطالعات ، کتابخانه ای است.

این‌ها و بیشتر از این را در شماره نخست فصل‌نامه«اندیشه هنر» بخوانید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا