تازه‌ها

اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ

دکتر میثم شکری‌ساز

دکترای حرفه‌ای کسب و کار(DBA) مدرس دانشگاه

مقدمه

تــا چند دهه قبل عقيــده اكثر صاحبنظران بــر اين بود كه توســعه مفهومي اقتصادی دارد. به عبارت ديگر توسعه فقط جنبه اقتصادی داشت و كشورها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش ميپرداختند. اما اين وضعيت با شكست كشورهايي تغييــر يافت كه فقط معيارهای اقتصــادی را در برنامه‌ريزی خود در دســتيابي به توســعه گنجانده بودند و موجب از دست رفتن مفهوم يك بعدی توســعه شــد. امروز محققــان، آينده پژوهان و سياســتگذاران بر اين باورند كه بعد از دوران جدالهای نظامي (در گذشــته تا دهــه ۱۹۷۰ )و رقابتهای اقتصــادی (چند دهه اخيــر تاكنون)، آينده، صحنه نبــرد و رقابت فرهنگهای مختلف اســت. هر ملتي كه فرهنگ برتر داشته باشد پيروز ميدان كارزار آينده است (چه در حوزه سياست و چه اقتصاد) و اين شاهد اين مدعاست كه توسعه فرهنگي، مقدم بر توسعه سياسي و اقتصادی است. به اين ترتيب در آغاز قرن جديد، توسعه ديگر مفهومي فقط اقتصادی ندارد، بلكه نگاهها بيش از همه به زمينههای فرهنگي  اجتماعي كه توســعه در آن تحقق يافته و نيز شرايطي كه به آن فرهنگ خاص مربوط ميشــود معطوف شده است و به طور كلي، فرهنگ و هنــر بنيان جامعه را پيريزی ميكند و هر جامعهای هر قــدر هم كه نوپا باشــد، دوام و بقای آن مبتني بر اصول فرهنگي اســت كه هويت جامعه و افراد آن را ميسازد. بنابراين مهمترين ركن هويتبخش در هر جامعه پيشينه و غنای فرهنگي آن است…

این‌ها و بیشتر از این را در شماره نخست فصل‌نامه«اندیشه هنر» بخوانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا